Zapytanie ofertowe - realizacja szkoleń


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. o. o.  pn.: „Szkolenie kadry Inkubatora Przedsiębiorczości w zakresie coachingu i mentoringu w celu udoskonalenia specjalistycznych usług inkubacji”.

W szkoleniach udział weźmie do 7 osób, szkolenia będą się odbywać w dwóch grupach.

Celem realizacji usługi jest profesjonalizacja usług Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie Pracownicy odpowiedzialni za usługę inkubacji, w tym inkubacji dla firm z obszaru inteligentnych specjalizacji, zostaną przeszkoleni z zakresu coachingu i mentoringu, które będą wykorzystywać w procesie inkubacji firm.

Szkolenie obejmie następujący zakres tematyczny:

1/ Coaching a mentoring – różnice i podobieństwa.

2/ Cele procesu coachingowego w pracy z klientem biznesowym.

3/ Kontrakt w coachingu.

4/ Struktura rozmowy coachingowej według modelu GROW.

5/ Zarządzanie procesem coachingu.

6/ Ocena efektywności procesu coachingowego.

7/ Świadomość i rola coacha, mentora w relacji z klientem.

8/ Określenie zasobów pracowników LCB Sp. z o.o., biorących udział w szkoleniu.

9/ Rozwój umiejętności komunikacyjnych pracowników LCB Sp. z o.o., niezbędnych w budowaniu dobrych praktyk coachingowych.

10/ Planowanie rozwoju własnego pracowników LCB Sp. z o.o., biorących udział w szkoleniu i praca z emocjami.

11/ Trening umiejętności poznania osobowości klienta.

12/ Obszary i metody wykorzystania coachingu i mentoringu.

13/ Trening nawiązania i podtrzymywania kontaktu z klientem.

14/ Rola coacha w rozwoju zawodowym klienta.

15/ Wsparcie i kontrola postępów klienta.

16/ Coaching, jako metoda zarządzania w przedsiębiorstwie klienta.

17/ Zajęcia praktyczne z udziałem wybranych klientów LCB Sp. z o.o. - trening umiejętności w zakresie coachingu i mentoringu.

18/ Spotkanie podsumowujące, z zaplanowaniem dalszego, samodzielnego rozwoju.

Po zakończeniu cyklu spotkań, pracownicy będą potrafili:

- diagnozować potrzeby klientów,

- wspierać ich w określaniu celów biznesowych,

- tworzyć dobre, trwałe relacje, nadzorować,

- wspierać i motywować klientów, do działania i rozwoju,

- dobrać instrumenty wsparcia przy współpracy z właścicielem/zarządem firmy

- ustalić kamienie milowe

- prowadzić proces inkubacji

Monitorować postępy dokonywać ewaluacji.

 

Celem realizacji usługi  jest przygotowanie treści szkoleń oraz ich przeprowadzenie w formie wykładów, treningów,  indywidualnych sesji coachingowych oraz zajęć praktycznych w wymiarze czasowym:

-  95 – 100 godzin, w ciągu około 15 - 18 spotkań,

w tym:

- 48 indywidualnych sesji coachingowych, (po 6 sesji z każdym z pracowników, wytypowanych do projektu, jedna sesja trwa około 1,5 godziny)

- 5 do 8 godzin, 3-5 spotkań z klientami przy udziale pracowników LCB.

 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy zamówienia należeć będzie:

1.      Przygotowanie koncepcji, szczegółowego zakresu  tematycznego i harmonogramu godzinowego szkolenia z uwzględnieniem części indywidualnych sesji coachingowych oraz spotkań z klientami przy udziale pracowników LCB oraz uzgodnienie go z Zamawiającym.

2.      Przygotowanie materiałów szkoleniowych zawierających szczegółowe i pełne informacje przekazane uczestnikom na szkoleniu - dla każdego uczestnika szkolenia,

3.      Oznakowanie wszystkich wytworzonych materiałów dla potrzeb szkolenia logotypami wymaganymi przez Zamawiającego,

4.      Całkowite koszty przygotowania merytorycznego i metodologicznego  szkolenia, w tym koszty: przygotowania materiałów szkoleniowych oraz dojazdu i noclegów wykładowcy ponosi Wykonawca

5.      Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportów, w tym prawo do wykorzystania raportów w części lub w całości na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim.

6.      Wykonawca na bieżąco będzie informować Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia realizacji usługi.

 

Zakończenie realizacji badania: 31.05.2019 r.

Termin składania ofert upływa 15.06.2018 r.

 

Szczegóły zamówienia znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.