Historia

Leszczyńskie Centrum Biznesu jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Miasto Leszno. O jego utworzeniu postanowiła Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXXVIII/459/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Decyzja ta była rezultatem konsekwentnej polityki miasta w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Już na początku 2008 roku została zaprezentowana „Analiza możliwości, potencjału i zapotrzebowania na utworzenie Inkubatora w Lesznie”, która wskazała jednoznacznie na potrzebę powstania w Lesznie Inkubatora Przedsiębiorczości, zarządzanego przez wydzielony podmiot. W dniu 26 lutego 2009 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. oraz zobowiązała Prezydenta Miasta Leszna do pozyskania na ten cel środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przygotowując się do tego zadania, wykonano ekspertyzę dotyczącą formy organizacyjno-prawnej dla podmiotu zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości. Zawarte w niej rekomendacje wskazywały jako najlepsze rozwiązanie powołanie przez miasto spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie wnioskować o środki na budowę Inkubatora do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Umowę Spółki Prezydent Miasta podpisał 04.01.2010 r. W tym dniu powołano również Radę Nadzorczą, a także Prezesa Spółki, którym została Alicja Szczepińska. Od 1 lipca 2023 r. funkcję Prezesa Zarządu pełni Tomasz Szymański. 

W dniu 18.01.2010 r. dokonano rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 239 000 zł.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Roman Sytnik, Piotr Dzikowski, Maria Kozar i Maciej Dziamski.

Misja

Misją LCB Sp. z o.o. jest stymulowanie rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Leszna i subregionu leszczyńskiego poprzez zajęcie pozycji wiodącego centrum wspierającego przedsiębiorczość oraz konkurencyjność i innowacyjność istniejących przedsiębiorstw.

Głównym celem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności istniejących przedsiębiorstw. Przedmiotem działania Spółki jest działalność doradcza, promocyjna, edukacyjna i wydawnicza na rzecz samorządu terytorialnego, a także inna działalność ważna dla rozwoju miasta. Zgodnie z zapisami w umowie Spółki wypracowany zysk jest w całości przeznaczony na cele statutowe.

Wizja

Leszczyńskie Centrum Biznesu jest instytucją:

Profesjonalną

Innowacyjną

Dobrze zarządzaną

Wiarygodną

Prestiżową

Wartości

Jesteśmy uczciwi

Szanujemy siebie i innych

Doskonalimy się

Szukamy nowych, lepszych rozwiązań

Osiągamy sukces finansowy i wspieramy sukces finansowy naszych klientów i partnerów

Dbamy o środowisko naturalne

Świadczymy wysokiej jakości usługi dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, odpowiadające na ich potrzeby. Prowadzimy Inkubator Przedsiębiorczości, który pozwala nowo powstałym firmom na osiągnięcie konkurencyjnej pozycji rynkowej. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą dla biznesu, w prestiżowej lokalizacji. Tworzymy zaangażowany, innowacyjny i stabilny zespół stale podnoszący swoje wysokie kwalifikacje.

Partnersko współpracujemy z innymi instytucjami otoczenia biznesu w regionie, władzami samorządowymi, szkołami i jednostkami badawczo-rozwojowymi.