Zmiany w Ochronie Danych Osobowych - szkolenie dla firm - odwołane


Leszczyńskie Centrum Biznesu zaprasza na szkolenie  „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OBLICZU ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z UNIJNEJ REFORMY PRZEPISÓW  ”. Szkolenie odbędzie się dnia 6 lipca 2018 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Celem szkolenia jest przedstawienie roli i obowiązków osób administrujących danymi osobowymi oraz przekazanie wiedzy dotyczącej prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jak również z przepisami RODO, które obowiązują od 25 maja 2018 r.

Termin: 6 lipca 2018, godz. 9 - 15

Program szkolenia:

BLOK I
PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe.
a. Co jest, a co nie daną osobową ? 
b. Dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
2. Przetwarzanie danych. 
3. Profilowanie danych.
4. Pseudonimizacja. 
5. Zbiór danych.
a. Jak wyodrębnić zbiór danych osobowych ? 
b. Omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
6. Administrator danych osobowych (ADO). 
7. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI).
8. Inspektor ochrony danych (DPO/IOD). 
9. Osoba upoważniona do przetwarzania danych.

BLOK II ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Ogólne zasady. 
a. Legalności.
b. Celowości. 
c. Adekwatności.
d. Merytorycznej poprawności. 
e. Ograniczenia czasowego.
f. Poufności i integralności danych. 
g. Rozliczalności.
h. Przejrzystości. 
2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
3. Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych.

BLOK III
UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
1. Prawo do przejrzystości danych.
2. Prawo dostępu do danych. 
3. Prawo do sprostowania danych i usunięcia danych.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania. 
5. Prawo do przenoszenia danych.
6. Prawo do sprzeciwu. 
7. Prawa związane z profilowaniem danych.

BLOK IV
ADMINISTRATOR DANYCH 
1. Stosowanie mechanizmów ochrony danych - privacy by design, privacy by default.
2. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych. 
3. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego.
4. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach. 
5. Zabezpieczenie danych osobowych.
a. Stosowanie wewnętrznych polityk. 
b. Wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.
c. Zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług. 
d. Zapewnienie ciągłości działania.
e. Testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych. 
6. Ocena skutków dla ochrony danych.
7. Szacowanie ryzyka.

BLOK V PRZETWARZANIE DANYCH W IMIENIU ADMINISTRATORA DANYCH
1. Warunki powierzenia danych osobowych.
2. Obowiązki podmiotu przetwarzającego. 
3. Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego.
4. Rejestrowanie wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora.

BLOK VI WYBRANE ZAGADNIENIA
1. Nowy system administracyjnych kar pieniężnych.
2. Kodeksy postępowania i certyfikacja. 
3. Założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

BLOK VII BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1. Bezpieczeństwo danych osobowych a bezpieczeństwo informacji.
2. Zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych osobowych. 
a. Co to jest zagrożenie ?
b. Rodzaje zagrożeń i sposoby przeciwdziałania. 
c. Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem danych osobowych.
3. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe. 
4. Bezpieczeństwo osobowe.
5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne. 
6. Wewnętrzne polityki bezpieczeństwa.
a. Wskazówki dot. przygotowania i wdrożenia wewnętrznych polityk. 
b. Omówienie przykładowych polityk.
• Polityka stosowania urządzeń mobilnych zawierających dane osobowe. 
• Polityka czystego biurka i czystego ekranu. 
• Polityka zarządzania nośnikami wymiennymi zawierającymi dane osobowe. 
• Polityka kontroli dostępu do danych osobowych. 
• Polityka przesyłania danych osobowych.
c. Pozostała dokumentacja z zakresu ochrony danych. 
• Upoważnienia. 
• Ewidencje.
• Oświadczenia.

Trener: Paweł Czapnik – audytor wewnętrzny, szkoleniowiec. Audytor wewnętrzny SZBI zgodnego z PN-ISO/IEC 27001:2007. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania projektów unijnych w administracji samorządowej.  Od 2008 roku zajmuje się tematyką bezpieczeństwa danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia fizycznego i środowiskowego przetwarzanych zbiorów danych. Zatrudniony między innymi jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji - odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie dokumentacji i rozwiązań technicznych fizycznego zabezpieczenia zbiorów danych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Realizuje audyty z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz spełnienia przez podmioty realizujące zadania publiczne wymogów wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…). Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz zajęcie praktyczne z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Współpracuje w tym zakresie między innymi z j.s.t., fundacjami realizującymi projekty dofinansowane z UE oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu i Bydgoszczy.

Szkolenie organizowane jest przy współpracy z firmą Proxymo, specjalizującą się w kwestiach bezpieczeństwa danych osobowych w organizacjach.

Koszt udziału w szkoleniu:

PROMOCYJNA CENA przy zgłoszeniu się do dnia 15 czerwca 2018 - 299 zł + 23 % VAT
zgłoszenie udziału po dniu 15 czerwca 2018 – 349 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział jednej osoby w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, lunch.

Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r. mailem na adres: marketing@lcb.leszno.pl
Przesłanie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora jest podstawą do umieszczenia zgłoszonych osób na liście uczestników i wystawienia faktury VAT
Kolejność wpływających na konto LCB wpłat będzie decydowała o kolejności zakwalifikowania na szkolenie. Liczba miejsc ograniczona!
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby uczestników.
Przesłany Formularz Zgłoszeniowy zobowiązuje do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym na Formularzu. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia zgłoszonej instytucji/firmy/osoby fizycznej kosztami organizacji szkolenia, również w przypadku braku obecności na szkoleniu.
W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu mail: marketing@lcb.leszno.pl, tel. 65 32 22 106