Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa środków trwałych - sprzęt fotograficzny


Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pn. "Zakup i dostawa środków trwałych - sprzęt fotograficzny”.

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków trwałych - sprzętu fotograficznego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Leszna):

1 Lustrzanka cyfrowa (* )
2 Lustrzanka cyfrowa (** )

3. Aparat cyfrowy 
4 Obiektyw (obiektyw zoom 70-200)
5 Obiektyw Portretowy (o ogniskowej 85 mm)
6 Obiektyw standardowy (o zmiennej 24-70 mm)

7 Obiektyw 50/1,4
8 Stabilizator obrazu
9 Dron
10 Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy (do pracy z lustrzankami DSLR)

2. Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry znajdują się w zalaczonym poniżej zapytaniu ofertowym i zallacznikach.

3. Dla wyspecyfikowanego powyżej sprzętu podane parametry są wartościami minimalnymi, sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również dostarczenie przedmiotowego wyposażenia do wskazanej siedziby, jego rozładunek, wniesienie kompletnego i gotowego do użycia wyposażenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz jego montaż i pierwsze uruchomienie oraz instrukcja w zakresie obsługi. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie wyposażenia równoważnego pod warunkiem, iż oferowane wyposażenie będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowane wyposażenie jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia.

6. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji.

1) Wykonawca określi gwarancję jakości dla oferowanego przedmiotu zamówienia w złożonej ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Okres gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie dla oferowanego wyposażenia, będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia.

7. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad i uszkodzeń oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających wymagane parametry oferowanego wyposażenia (np. kart katalogowych, firmowych materiałów informacyjnych producenta, ulotek, folderów, instrukcji użytkowania, opisów technicznych lub innych dokumentów), zawierających szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany na dokumencie potwierdzającym parametry oferowanego wyposażenia w sposób widoczny (np. kolorowy zakreślacz lub obrys kolorem) zaznaczyć fragment potwierdzający parametry podane na Formularzu oferowanego wyposażenia..

 

UWAGA:

Zakończenie realizacji zadania: 30.08.2019 r.

Termin składania ofert upływa  08.08.2019 r. 

 

Szczegóły zamówienia znajdują się w załączonym do maila zapytaniu ofertowym oraz załącznikach.

 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie”, nr projektu RPWP.01.03.01-30-0004/17 współfinansowanego z WRPO 2014 -2020.