Obudź w sobie przedsiębiorcę


OBUDŹ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ to program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób w Wielkopolsce. Kierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia.

Wszystkie działania w projekcie są realizowane z troską o równe szanse, oraz dbałością o niedyskryminację  i dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, poprzez budowę kreatywnych postaw zmierzających do stworzenia nowych miejsc pracy dla 44 os. bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie Wielkopolski i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie to ma być udzielone poprzez:

  • diagnozę predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wysokiej jakości wsparcie szkoleniowo-doradcze,
  • bezzwrotną pomoc finansową i pomostową dla min. 35 nowo utworzonych firm.

 

Projekt przeznaczony dla osób, które:

  • mają ukończony 30 rok życia,
  • zamieszkują w województwie wielkopolskim,
  • nie pracują, a równocześnie mają pomysł na własny biznes.

Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wykluczeniu podlegają także rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE PRZYGOTOWUJĄCE DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zakwalifikowani uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach wyrównujących szanse, a także w doradztwie przygotowującym do opracowania biznes planu, a także dalej świadomego i samodzielnego prowadzenia biznesu.

  • SZKOLENIE ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 2 grupy x 22 os. x 5 dni x 8 godz.
  • INDYWIDUALNE DORADZTWO BIZNESOWE: 44 osoby x 5h/os.
  • DORADZTWO GRUPOWE 4 grupy x 11 osób x 4 godz.

 

BEZZWROTNA DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uczestnicy projektów, którzy ukończą WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE składają WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Projekt przewiduje przyznanie dotacji dla 35 uczestników projektów z najwyższą oceną przygotowanych biznes planów.

Wysokość przyznawanej dotacji: do 24.000 zł.

 

Rekturacja planowana jest od połowy sierpnia 2019 r.

 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne TUTAJ