Nowa infrastruktura i usługi IP w Lesznie


Leszczyńskie Centrum Biznesu w okresie od 1 czerwca 2018 do 31 grudnia 2019 roku realizuje projekt unijny "Nowa infrastruktura i uslugi Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie" dofinansowany z działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, WRPO na lata 2014-20r.

Wysokość dofinansowania wynosi 6 053 364,42 zł.

Wartość całkowita projektu wynosi 8 703 822,40 zł.

 TYP PROJEKTU:

Rozwój potencjału i poprawa jakości specjalistycznych usług infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Realizacja projektu spowoduje rozwój potencjału i poprawi jakość specjalistycznych usług oraz infrastruktury Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji. Projekt składa się z części inwestycyjnej oraz usług doradczych i szkoleniowych służących profesjonalizacji usług świadczonych przez Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie. Wyróżniono następujące etapy realizacji projektu:

 1. Szkolenie kadry Inkubatora Przedsiębiorczości  w zakresie coachingu i mentoringu w celu udoskonalenia specjalistycznych usług inkubacji.
 2. Usługa doradcza w zakresie wprowadzenia 3 nowych specjalistycznych usług.
 3. Zakup i wdrożenie oprogramowania służącego udoskonaleniu specjalistycznej usługi inkubacji w Inkubatorze Przedsiębiorczości.
 4. Zakup i wdrożenie oprogramowania doskonalącego specjalistyczne usługi finansowe.
 5. Budowa nowej infrastruktury Inkubatora Przedsiębiorczości
 6. Zakup wyposażenia wraz z montażem.

W części inwestycyjnej projektu z uwagi na wyczerpanie limitu dostępnej oferty infrastruktury Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie (obecnie w Lesznie i promieniu 80 km nie ma takiej oferty dla inkubowanych firm) w ramach projektu powstanie budynek biurowy w standardzie energooszczędnym z instalacją OZE do 40 kW wytwarzającą energię elektryczną na własne potrzeby. W nowym budynku Inkubatora powstaną 32 biura o powierzchni od 12-24 m2 o łącznej powierzchni wynajmu ok. 600 m2. Biura będą wyposażone w podstawowy zestaw mebli biurowych (biurko, fotel biurowy, 2 krzesła, szafa + regał), z dostępem do szerokopasmowego Internetu i możliwością dowolnego łączenia pomieszczeń poprzez drzwi umieszczone w ścianach bocznych. Do dyspozycji lokatorów będą dwie jadalnie wyposażone w krzesła i stoły, które zostaną dobudowane do kuchni w istniejącym budynku i umożliwią łatwiejszy do nich dostęp – wejście bezpośrednie z dwóch korytarzy. W budynku powstanie dodatkowa sala konferencyjna o powierzchni ok. 40 m2 wyposażona w krzesła, stoły, 4 tablice – flipcharty umożliwiające prowadzenie warsztatów w grupach, sprzęt multimedialny (rzutnik, ekran). Obok sali zaplecze techniczne umożliwiające składowanie wyposażenia. Oferta dla inkubowanych firm zostanie rozszerzona o strefę coworkingu oraz strefę kreatywności. W strefie coworkingu możliwe będzie wynajęcie miejsca do pracy na godziny w kreatywnym otoczeniu i z dostępem do Internetu. W strefie kreatywności o powierzchni ok 50 m2 w stymulującym otoczeniu (dobór odpowiednich barw i nietuzinkowych form przestrzennych) znajdą się meble typowe dla strefy (kanapy, stoliki, regały), które umożliwią efektywny networking. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejścia, toalety, winda). Obiekt wyposażony w klimatyzację, system monitoringu, wifi. Bezpośrednie połączenie nowego budynku z istniejącym ułatwi komunikację w obrębie Inkubatora i pozwoli wykorzystać istniejące instalacje, w tym kotłownię i agregaty chłodzące, serwerownię, stację transformatorową, co pozwoli obniżyć koszty budowy.

Stan projektowany – docelowa powierzchnia zagospodarowania terenu  wyniesie 15 682 m2, w tym: budynki - 3113 m2 (rozbudowa o 623 m2), utwardzenia - 8 290 m2, zieleń - 3 433 m2. Szczegóły techniczne zostaną określone w projekcie budowlanym, który zostanie zlecony po pozytywnej ocenie formalnej wniosku.

Dla poprawy jakości świadczonych usług specjalistycznych zostanie zakupiony dodatkowy sprzęt teleinformatyczny z oprogramowaniem (2 komputery stacjonarne z ups, telefony stacjonarne, urządzenie wielofunkcyjne do drukowania, wyposażenie serwerowni z oprogramowaniem) oraz zakupione i wdrożone zostaną 2 programy komputerowe usprawniające obsługę inkubowanych firm: system informatyczny CRM oraz program obsługi usług finansowych.

Wprowadzenie systemu CRM udoskonali dotychczasowe specjalistyczne usługi Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie świadczone na rzecz inkubowanych firm, a w szczególności poprawi:

 1. proces pozyskiwania  klientów IP m.in. poprzez budowę jednolitej bazy danych klientów z możliwością jej filtrowania, analizę klientów pod względem powtarzalności w korzystaniu z danych usług IP (np. doradztwo transferu technologii, uczestnictwo w szkoleniach, wynajem sal, sprzętu, usługi analityczne, itp.), monitoring obsługi danego klienta IP oraz kontrola przez przełożonych (kto, kiedy odpowiedział na zapytanie klienta, przekazał zadanie do innego pracownika, filtrowanie aktualnych, przeszłych i zaplanowanych zadań danego pracownika itp.).
 2. proces obsługi klienta IP i windykacji płatności poprzez m.in. wyznaczenie i działalność „opiekunów merytorycznych lokatorów IP" – dedykowanych konsultantów IP śledzących potrzeby informacyjne, doradcze, szkoleniowe i zapewnienie ich spełnienia, wspomaganie obsługi poprzez rejestrowanie zdarzeń związanych z obsługą i analizę historii zapytań i zleceń oraz ułatwienie dostępu do dokumentacji związanej z klientem IP (np. umowy), alerty dla zaplanowanych działań oraz przekazywanie zadań do wykonania związanych z obsługą klienta do wykonania przez innego pracownika IP, możliwość śledzenia płatności dokonanych przez klienta .
 3. monitoring i kontrolę całości relacji z klientami poprzez m.in. generowanie raportów dotyczących ilości wykonanych działań dla danego typu klientów w danym okresie.

Program obsługi usług finansowych udoskonali świadczenie wyspecjalizowanych usług finansowych poprzez optymalne dostosowanie źródła i formy finansowania do potrzeb i stadium rozwoju inkubowanej firmy.

W ramach profesjonalizacji usług Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie Pracownicy odpowiedzialni za usługę inkubacji, w tym dla firm z obszaru inteligentnych specjalizacji, zostaną przeszkoleni z zakresu coachingu i mentoringu, które będą wykorzystywać w procesie inkubacji firm. Szkolenie w formie wykładów, indywidualnych sesji coachingowych oraz zajęć praktycznych podczas 3 – 5 spotkań z klientami LCB, w obecności i przy wsparciu coacha obejmie następujący zakres tematyczny:

 1. Coaching a mentoring – różnice i podobieństwa.
 2. Cele procesu coachingowego w pracy z klientem biznesowym.
 3. Kontrakt w coachingu.
 4. Struktura rozmowy coachingowej według modelu GROW.
 5. Zarządzanie procesem coachingu.
 6. Ocena efektywności procesu coachingowego.
 7. Świadomość i rola coacha, mentora w relacji z klientem.
 8. Określenie zasobów pracowników LCB Sp. z o.o., biorących udział w szkoleniu.
 9. Rozwój umiejętności komunikacyjnych pracowników LCB Sp. z o.o., niezbędnych w budowaniu dobrych praktyk coachingowych.
 10. Planowanie rozwoju własnego pracowników LCB Sp. z o.o., biorących udział w szkoleniu i praca z emocjami.
 11. Trening umiejętności poznania osobowości klienta.
 12. Obszary i metody wykorzystania coachingu i mentoringu.
 13. Trening nawiązania i podtrzymywania kontaktu z klientem.
 14. Rola coacha w rozwoju zawodowym klienta.
 15. Wsparcie i kontrola postępów klienta.
 16. Coaching, jako metoda zarządzania w przedsiębiorstwie klienta.
 17. Zajęcia praktyczne z udziałem wybranych klientów LCB Sp. z o.o. - trening umiejętności w zakresie coachingu i mentoringu.
 18. Spotkanie podsumowujące, z zaplanowaniem dalszego, samodzielnego rozwoju.

Po zakończeniu cyklu spotkań, pracownicy będą potrafili diagnozować potrzeby klientów, wspierać ich w określaniu celów biznesowych, tworzyć dobre, trwałe relacje, nadzorować, wspierać i motywować klientów, do działania i rozwoju.
Wymiar czasowy: około 95 – 100 godzin, w ciągu około 15 - 18 spotkań, w tym: wykłady, treningi, 48 indywidualnych sesji coachingowych, (po 6 sesji z każdym z pracowników, wytypowanych do projektu, jedna sesja trwa około 1,5 godziny) oraz 5 do 8 godzin, spotkania z klientami przy udziale pracowników LCB.

Przy współpracy z wybraną jednostką badawczo-rozwojową w ramach projektu LCB wdroży trzy nowe usługi specjalistyczne skierowane do firm spożywczych (regionalne inteligentne specjalizacje - biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów):

 1. Wdrożenie i utrzymanie systemu bezpieczeństwa żywności HACCP w firmach spożywczych,
 2. Przygotowanie firm spożywczych do certyfikacji w zakresie systemów BRC i IFS,
 3. Opakowania w żywności – bezpieczeństwo, oznakowanie, design.

W tym celu zostanie zakupiona usługa doradcza, która  dla każdej z powyższych usług obejmie:

 • opracowanie narzędzia umożliwiającego sprawne i powtarzalne świadczenie usługi - narzędzie będzie skonstruowane w taki sposób (ankieta, checklista), aby ułatwić przejście przez następujące etapy pracy z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą: ocena stanu firmy, rozpoznanie potrzeb firmy, przygotowanie planu działania,
 • przygotowanie pracownika do świadczenia usługi – szkolenie,
 • pilotażowe wdrożenie usługi (dla 3-5 klientów), przez pracownika LCB przy asyście podmiotu doradczego, które posłużyć ma ewentualnej modyfikacji narzędzia oraz jego ostatecznemu zatwierdzeniu,
 • przygotowanie treści szkolenia uzupełniającego daną usługę w formie prezentacji i umieszczenie jej na platformie e-learningowej,
 • stworzenie bazy wiedzy niezbędnej do świadczenia danej usługi (podstawowe informacje, źródła, sposób aktualizacji informacji) i przekazanie do stosowania przez pracownika/ów LCB.