Dofinansowanie na szkolenia dla branży budowlanej


Szkolenia są doskonałym sposobem doskonalenia umiejętności pracowników w każdej branży.
Inwestycja ta jest zawsze opłacalna, gdyż podwyższa jakość wykonywanej pracy co przekłada się na rozwój danej firmy.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia?

Szkolenia skierowane są do Przedsiębiorców spełniających następujące warunki:

  • są mikro/małym/średnim Przedsiębiorcą (status Przedsiębiorcy określony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzącym
    działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,
  • prowadzą aktywną działalność gospodarczą (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora budownictwa (PKD F) - Przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty świadczące o tym, że czynnie działa w ramach sektora,
  • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

 

Poziom refundacji kosztów szkolenia wynosi 80%.

Etapy realizacji:
ETAP I – ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
ETAP II – WERYFIKACJA DOKUMENTACJI I AKCEPTACJA WNIOSKU PRZEZ OPERATORA
ETAP III – REALIZACJA SZKOLEŃ
ETAP IV – ROZLICZENIE SZKOLEŃ

 

Szkolenia dla przedsiębiorców z sektora budowlanego

 

1. Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie technicznofinansowym w oparciu o metodykę PRINCE2® Foundation

Metodyka PRINCE2® jest najpowszechniej w Europie stosowanym podejściem do zarządzania projektami. Opierając się na najlepszych praktykach, dostarcza skuteczną i uniwersalną filozofię zarządczą dla przedsięwzięć o różnej skali i stopniu skomplikowania. Model procesowy PRINCE2® jest kompletnym przepisem na przeprowadzenie projektu, począwszy od przedprojektowej fazy przygotowawczej, poprzez jego inicjowanie i realizację, aż do zamknięcia przedsięwzięcia. PRINCE2 może być dostosowywany do potrzeb danego
środowiska, dzięki czemu można go wdrożyć w każdej organizacji przy jednoczesnym uwzględnieniu jej kultury organizacyjnej.

Certyfikat PRINCE2® jest jednym z najbardziej cenionych przez pracodawców zarówno w Polsce, jak i na świecie certyfikatów z zakresu zarządzania projektami. Znajomość i zrozumienie zagadnień omawianych podczas szkolenia PRINCE2® jest potwierdzeniem profesjonalizmu Kierownika Projektu i jego gotowości do zarządzania dużymi projektami.
Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation.

Czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny szkoleniowe)

Cena: 3500,00 zł

 

2. Bezpieczeństwo przy eksploatacji narzędzi i sprzętu oraz narzędzi z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, w tym narzędzi i sprzętu oraz narzędzi z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW.
1.1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci. Instalacje odbiorcze niskiego napięcia.
1.2. Zasady budowy i działania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, w tym narzędzi i sprzętu oraz narzędzi z napędem używanym w robotach budowlanomontażowych
powyżej 1KW: bruzdownice, młoty udarowe, młotowiertarki udarowe, pilarki budowlane, szlifierki kątowe, wiertnice, zaciskarki akumulatorowe i elektryczne, zgrzewarki elektrooporowe oraz inne narzędzia z napędem używanym w robotach budowlanomontażowych powyżej 1kW.
1.3. Zasady wyposażania urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową, regulacyjną, automatykę oraz zabezpieczenia przy eksploatacji urządzeń i narzędzi z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1kW.
1.4. Ochrona przeciwporażeniowa - techniczne środki ochrony. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki.
1.5. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Układy sieciowe i napięcia bezpieczne. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

1.6.Samoczynne wyłączenie zasilania. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe.
1.7. Izolacja podwójna lub wzmocniona.
1.8. Separacja elektryczna. Bardzo niskie napięcie SELV i PELV.
2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
2.1. Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czynności.
2.2. Czynności związane z uruchamianiem, obsługą w czasie normalnej pracy i zatrzymaniem urządzeń elektroenergetycznych, w tym urządzeń i narzędzi z napędem używanym w obotach budowlano-montażowych powyżej 1kW, m.in. bruzdownic, młotów udarowych, młotowiertarek udarowych, pilarek budowlanych, szlifierek kątowych, wiertnic, zaciskarek akumulatorowych i elektrycznych, zgrzewarek elektrooporowych.
2.3. Zakresy i częstotliwość wykonywania zapisów ruchowych wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej.
2.4. Terminy i zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów, remontów oraz prób i pomiarów.
2.5.Przekazywanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na poszczególnych zmianach.
2.6. Zasady uruchamiania lub nakaz zatrzymania pracy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.
2.7.Odstawienie urządzeń i instalacji z ruchu.

1.8.1. Obowiązki pracowników w zakresie bhp.
1.8.2.Znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy.
1.8.3.Zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach
elektroenergetycznych (rodzaj pracy i wydawanie poleceń, zasady przygotowania miejsca pracy.
1.8.4.Narzędzia pracy i sprzęt ochronny. Klasyfikacja sprzętu ochronnego, terminy badań i zasady przechowywania.

1.8.5.Zasady uwalniania spod napięcia i udzielania pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym. Ratowanie porażonego prądem elektrycznym.
1.8.6. Wpływ urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych na możliwość powstania pożaru.
1.8.7. Sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego stosowania.
1.8.8. Znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia.
1.8.9.Sposoby informowania osób kierownictwa oraz instytucji powołanych do usuwania awarii, gaszenia pożaru, itp.
1.8.10. Znajomość telefonów i systemów alarmowych.
1.8.11. Środki gaśnicze stosowane do likwidacji pożaru urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
3. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
4. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Szkolenie zakończone egzaminem państwowym i uzyskaniem uprawnień SEP.


Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godziny szkoleniowe)

Cena: 2800,00 zł

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem dla branży budowlanej? Zostaw nam swoje dane TUTAJ, a my się z Tobą skontaktujemy!