Bony na innowacje


Jesteś przedsiębiorcą i szukasz wsparcia na innowacje? Chciałbyś nawiązać współpracę z jednostką naukową?

Wykorzystaj Bony na innowacje!

 

Bony na innowacje to wsparcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty stymulujące współpracę pomiędzy sektorem naukowym a gospodarczym.

 

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

CEL FINANSOWANIA: Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Wsparcie na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego Wykonawcą usługi są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.); lub

2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; Lub

3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub

5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); lub

6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).

 

Dofinansowanie tego etapu w ramach pomocy de minimis do 85%.

Wartość projektu (koszty kwalifikowane) 60 tys.-400 tys. zł

 

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

CEL FINANSOWANIA: Sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu Bony na innowacje dla MŚP.

Wsparcie można przeznaczyć na:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową,
  • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

 

Całkowity koszt projektu nie może być większy niż 800 tys. zł.

Dofinansowanie zależy od wielkości i lokalizacji firmy. W Lubelskim dla firmy mikro to będzie 70%, w Wielkopolsce - 45%.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: TUTAJ

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany/-a uziałem w konkursie,
zadzwoń pod numer 65 32 22 105 lub napisz na dkostrzewa@lcb.leszno.pl