Projekt ROZWIŃ BIZNES


Jesteś przedsiębiorcą? 

To szansa dla Ciebie i Twojej firmy na rozwój!

 

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu „Rozwiń Biznes” dofinansowanego z WRPO 2014+ Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw.

Projekt zakłada objęcie 32 firm kompleksowym programem inkubacji, w ramach którego planowane jest:

 • wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • wsparcie merytoryczne obejmujące usługi doradcze, specjalistyczne i okołobiznesowe.

 

>>> Dokumenty do pobrania znajdują się w plikach poniżej <<<

 

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Projekt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw:

 • mikro, małych i średnich,
 • z siedzibą na terenie woj. wielkopolskiego,
 • niekorzystających wcześniej ze wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, w wyniku którego zawarta została umowa inwestycyjna lub inkubacji.

Preferowane będą:

 • działalności o charakterze innowacyjnym, w tym w szczególności wynikające ze współpracy z nauką,
 • przedsięwzięcia z obszaru regionalnych inteligentnych specjalizacji wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski,
 • prawidłowo przygotowane biznesplany wraz z potencjałem rozwoju biznesu,
 • doświadczenie i potencjał Uczestnika w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • działalności pozytywnie oddziałujące na zrównoważony rozwój,
 • projekty zgłaszane przez kobiety oraz preferujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
 • działalności z siedzibą w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie lub na obszarze rewitalizowanym miasta Leszna.
   

Ile możesz otrzymać?

Maksymalna wartość wsparcia dla jednej inkubowanej firmy: 

 • GRANT 130: do 130 000 zł,
 • GRANT 70: do 70 000 zł.

Wnioski można składać na jedną wybraną formę wsparcia: GRANT 130 lub GRANT 70.

GRANT 130 obejmuje:

 • wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności gospodarczej o wartości do 100 000 zł,
 • wsparcie merytoryczne obejmujące usługi doradcze, specjalistyczne i okołobiznesowe o wartości 30 000 zł.

GRANT 70 obejmuje:

 • wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności gospodarczej o wartości do 50 000 zł,
 • wsparcie merytoryczne obejmujące usługi doradcze, specjalistyczne i okołobiznesowe o wartości 20 000 zł.

 

Istnieje możliwość przesunięcia środków między kosztami dotyczącymi środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

 

Dofinansowanie wyniesie do 85% wysokości wsparcia netto, co oznacza, że wkład własny to15% wsparcia netto + 100% podatku VAT.

 

>>> Dokumenty do pobrania znajdują się w plikach poniżej <<<

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Dokumenty należy wypełnić komputerowo. Do złożenia wniosku o dofinansowanie należy przedstawić:

 1. formularz rekrutacyjny - część opisowa
 2. formularz rekrutacyjny - część finansowa
 3. potwierdzenie przelewu za weryfikację wniosku

Dokumenty należy złożyć zarówno w formie elektronicznej (na adres e-mail innowacje@lcb.leszno.pl), jak i papierowej (osobiście do skrzynki podawczej na recepcji lub pocztą na adres Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno).

 

Za rozpatrzenie wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 199 zł + 23% VAT 

W tytule przelewu należy umieścić nazwę wnioskodawcy oraz dopisek „opłata za rozpatrzenie Formularza Rekrutacyjnego”.

Płatności należy dokonać najpóźniej w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych na rachunek Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o. o.: 48 1020 4027 0000 1902 0810 7064.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch turach i wyłoni każdorazowo 16 firm.

I tura – od 05.03.2021 od godziny 8:00 do 25.03.2021 do godziny 15.00 Rekrutacja zakończona!

II tura - od 04.10.2021 od godziny 8.00 do 22.10.2021 do godziny 15.00

 

Całkowita wartość projektu: 3 449 953,60 PLN
Dofinansowanie: 2 476 492,00 PLN  
Okres realizacji: 04.01.2021 – 31.12.2022

Projekt dofinansowany z WRPO 2014+ Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 

1.     Jeśli otrzymałam/em dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy, to czy mogę ubiegać się o udział w projekcie „Rozwiń biznes”?

Odpowiedź: Tak. Dofinansowanie otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy nie dyskwalifikuje Pani/Pana z udziału w projekcie.

 

2.     Czy mogę startować w rekrutacji z każdą firmą, którą prowadzę?

Odpowiedź: Tak, jeśli prowadzi Pani/Pan kilka firm, nie ma przeciwskazań, aby każda wnioskowała o dofinasowanie. Jeden podmiot (NIP) może złożyć jeden wniosek. Należy jednak pamiętać, iż opłata za weryfikacje wniosku (199 zł netto) dotyczy każdego złożonego wniosku (podmiotu).

 

3.     Co mam rozumieć przez pojęcie innowacyjności wg Oslo Manual?

Odpowiedź: Przez innowację zgodnie z Oslo Manual rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

Źródło: Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, wydanie trzecie z 2005 roku, wspólna publikacja OECD (Organisation for Economic Co Operation and Development) oraz Eurostat (Statistical Office of the European Communities).

 

4.     Czy część finansowa powinna zawierać dane od początku istnienia działalności gospodarczej, czy powinna zawierać prognozy na 3 kolejne lata, od momentu przystąpienia do projektu „Rozwiń biznes”?

Odpowiedź: Część finansowa powinna dotyczyć lat 2021-2023.

 

5.     Czy w ramach wsparcia inwestycyjnego mogę zakupić samochód osobowy?

Odpowiedź: Nie, w ramach wsparcia inwestycyjnego nie ma możliwości zakupu samochodu osobowego.

 

6.     Czy w ramach wsparcia inwestycyjnego mogę zakupić sprzęt używany?

Odpowiedź: Nie, w ramach wsparcia inwestycyjnego nie ma możliwości zakupu sprzętu używanego. Sprzęt musi być nowy.

 

7.     Czy w ramach wsparcia inwestycyjnego mogę wybudować nieruchomość, bądź przeprowadzić remont?

Odpowiedź: Nie, wsparcie inwestycyjne nie obejmuje budowy i remontu nieruchomości.

 

8.     Ile wynosi zabezpieczenie?

Odpowiedź: Zabezpieczenie wynosi 150% całkowitej wartości wsparcia.

 

9.     Czy mogę skorzystać wyłącznie ze wsparcia inwestycyjnego w ramach projektu?

Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości. Wsparcie z projektu obejmuje zarówno wsparcie inwestycyjne, jak i merytoryczne.

 

10.  Czy mogę złożyć wniosek na GRANT 130 i GRANT 70?

Odpowiedź: Nie, wniosek można składać na jedną wybraną formę wsparcia: GRANT 130 lub GRANT 70.

 

11.  Czy muszę prowadzić działalność na terenie woj. wielkopolskiego?

Odpowiedź: Tak, firma musi mieć siedzibe lub oddział na terenie woj. wielkopolskiego, a udzielane w ramach projektu wsparcie również musi być wykorzystane na terenie woj. wielkopolskiego.

 

12.  Czy muszę mieć założoną działalność składając wniosek do projektu?

Odpowiedź: Tak, na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego firma musi funkcjonować.

 

13.  Jakie dokumenty muszę złożyć?

Odpowiedź: Dokumenty należy wypełnić komputerowo. Do złożenia wniosku o dofinansowanie należy przedstawić wypełniony formularz rekrutacyjny (w wersji elektronicznej i papierowej) oraz potwierdzenie przelewu za weryfikację formularza (199 zł netto).

 

14.  W jakiej formie należy złożyć dokumenty?

Odpowiedź: Dokumenty należy złożyć zarówno w formie elektronicznej (na adres e-mail innowacje@lcb.leszno.pl), jak i papierowej (osobiście lub pocztą).

 

15.  Czy LCB pomaga w pisaniu wniosku o dofinansowanie w projekcie "Rozwiń biznes"?

Odpowiedź: Nie, "Rozwiń biznes" jest konkursem, więc LCB nie może wypełniać formalności za uczestników. 

 

16.  Jaki jest czas realizacji projektu?

Odpowiedź: Umowa inkubacji podpisywana będzie na okres 12 miesięcy.

 

17.  Czy można starać się o wsparcie mniejsze niż 70.000 zł? Czy musi być to minimalna kwota?

Odpowiedź: Nie, wsparcie w ramach GRANT 70 wynosi do 50 000 zł na wsparcie inwestycyjne oraz 20 000 zł na wsparcie merytoryczne.

 

18.  Czy firma w czasie 5 lat może przekształcić się w spółkę z o. o.?

Odpowiedź: Tak, mogą dochodzić zmiany w strukturze firmy, natomiast LCB musi zostać wcześniej o tym poinformowane. Szczegóły znajdują się w Umowie inkubacji na stronie nr 12, paragraf 14.

 

18.  Czy w ramach finansowania usług można podjąć studia podyplomowe?

Odpowiedź: W ramach projektu nie ma możliwości dofinansowania kosztów studiów podyplomowych.

 

19.  Jaki jest minimalny dochód poręczyciela?

Odpowiedź: Minimalny dochód poręczyciela w GRANT 70 wynosi 3 300 zł brutto, natomiast w GRANT 130 wynosi 5 100 zł brutto. Istnieje możliwość posiadania więcej, niż jednego poręczyciela. Dochody poręczycieli łączą się – w przypadku 2 poręczycieli dochód jednego to min. 2 800 zł brutto.

 

20.  Czy rozliczenia na podstawie faktur odbywać się będą co miesiąc, czy na koniec programu?

Odpowiedź: Faktury za zrealizowane usługi będą wystawianie sukcesywnie w momencie wpływu dotacji na konto LCB.

 

21.  Współpraca naukowa na czym polega? Czy wystarczy np. wykonania badania skuteczności i oszczędności danego projektu wraz z publikacją?

Odpowiedź: Współpraca naukowa musi dotyczyć wdrożenia innowacji w firmie przy udziale jednostki naukowo-badawczej. Jest to pozycja dodatkowo punktowana podczas rekrutacji, nieobowiązkowa. 

 

22.  Czy II tura zostanie uruchomiona dopiero jeśli w I turze wszytskie środkie nie zostaną wykorzystane? 

Odpowiedź: II tura zostanie uruchomiona niezależnie od rekrutacji I tury. Projekt przeznaczony jest dla 32 firm - w każdej turze wyłonionych zostanie po 16 podmiotów na takich samych warunkach wsparcia.

 

23.  Czy stowarzyszenie może startować w projekcie "Rozwiń biznes"? 

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że prowadzi regularną działalnośc gospodarczą. 

 

24.  Jaki jest koszt rozpatrzenia wniosku? 

Odpowiedź: Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 199 zł + 23% VAT. W tytule przelewu należy umieścić nazwę wnioskodawcy oraz dopisek „opłata za rozpatrzenie Formularza Rekrutacyjnego”. Płatności należy dokonać najpóźniej w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych na rachunek: 48 1020 4027 0000 1902 0810 7064.

 

 

>>> Dokumenty do pobrania znajdują się w plikach poniżej <<<

 

 

KONTAKT

tel. 65 32 22 101

tel. 65 32 22 104

tel. 65 32 22 105

innowacje@lcb.leszno.pl