Warunki udzielania pożyczek


Warunki udzielania pożyczek

przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

  

1. Pożyczkę może otrzymać:

 • 1. O udzielenie pożyczki mogą się ubiegać przedsiębiorcy spełniający łącznie następujące kryteria:
 • nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.),
 • nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP) w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.,
 • są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego,
 • nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,
 • nie posiadają zaległości w opłacaniu podatków oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 • 2. O pożyczkę ubiegać się również mogą osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, z tym, że umowa pożyczki może być zawarta wyłącznie po zarejestrowaniu przez te osoby działalności gospodarczej i jej podjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. Przeznaczenie pożyczki:

 Pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjno - obrotowe, w szczególności:

 • rozwijające działalność gospodarczą lub podnoszące konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw,
 • związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
 • związane z tworzeniem nowych miejsc pracy,
 • związane z wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

 

3. Jaką pożyczkę można otrzymać:

 • maksymalna kwota pożyczki wynosi 100.000 zł,
 • okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy,
 • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi do 6 miesięcy,
 • minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 10% wartości inwestycji,
 • pożyczka wraz z odsetkami jest spłacana w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym dla każdego Pożyczkobiorcy harmonogramem spłat. 


4. Oprocentowanie:

Pożyczki oprocentowane są według stawki WIBOR 3M + od 1% marży. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie.

                                                          

5. Prowizje i opłaty:

Od przyznanej pożyczki pobierana jest prowizja w wysokości minimum 1% kwoty przyznanej pożyczki, płatna jednorazowo w momencie jej udzielenia.

Pobierana jest również opłata bezzwrotna za rozpatrzenie wniosku w wysokości 150 zł.

 

6. Zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.:

 • weksel in blanco - stosowane obligatoryjnie,
 • poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym również poręczenie krajowych instytucji poręczeniowych,
 • gwarancja bankowa,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia składnika majątku,
 • sądowy zastaw rejestrowy,
 • przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości,
 • blokada środków na rachunku bankowym pożyczkobiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Fundusz środkami złożonymi na tym rachunku, inne przewidziane przepisami prawa zabezpieczenia majątkowe.

 

Proponowane zabezpieczenie musi stanowić minimum 120% kwoty udzielonej pożyczki.

 

Przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji:

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno

tel.: 65 32 22 103,

e-mail: biuro@lcb.leszno.pl