Start w biznesie


Chcesz otworzyć działalność gospodarczą? Masz pomysł na biznes? Nie wiesz jak przygotować biznesplan? Szukasz biura, powierzchni magazynowej lub produkcyjnej na preferencyjnych warunkach? Potrzebujesz pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Zgłoś się do Inkubatora Przedsiębiorczości, nasi eksperci świadczą kompleksowe usługi wsparcia dla biznesu, pomogą uporać Ci się ze wszystkimi wyzwaniami od pomysłu na biznes, aż do stworzenia prężnie działającej firmy.   

KONTAKT

Start w biznesie

Ewelina Tomaszewska
tel. 65 32 22 104
e-mail: etomaszewska@lcb.leszno.pl

10 kroków do własnej firmy

Założenie własnej działalności gospodarczej to bardzo ważna decyzja. W celu ułatwienia procesu rejestracji firmy prezentujemy etapy zakładania działalności gospodarczej.

Etap 1. Opracowanie Biznesplanu

Etap 2. Wybór lokalizacji

Etap 3. Rejestracja Działalności

Etap 4. Wybór formy opodatkowania

Etap 5. Rejestracja Pracowników

Etap 6. Koncesje, pozwolenia

Etap 7. Pieczątka

Etap 8. Konto bankowe

Etap 9. Źródła finansowania działalności gospodarczej

Etap 10. Platforma e-learningowa

 

Etap 1. Opracowanie Biznesplanu:

Biznesplan to bardzo ważny element planowania własnej działalności gospodarczej. Istotne jest, aby realnie i rzetelnie przygotować się do jego przygotowania. Dobrze przygotowany biznesplan pomaga nam określić dokładny plan działania, zdefiniować cele oraz dokonać analizy otoczenie, w którym będziemy funkcjonować. Pokaże nam jakie mamy słabe strony, nad czym jeszcze musimy popracować, a co jest naszą mocną stroną, na czym możemy opierać naszą działalność. Wskazuje nam również opłacalność inwestycji oraz możliwe źródła jej finansowania.

Jeśli masz problemy z wypełnieniem Biznesplanu planowanego przedsięwzięcia, nie wiesz jak się przygotować, pracownicy Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. pomogą w jego przygotowaniu.

 

Etap 2. Wybór lokalizacji:

Wybór lokalizacji jest nieodzownym elementem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Należy uwzględnić charakter planowanej działalności – inne kryteria będą brane pod uwagę w przypadku działalności usługowej a inne w przypadku działalności produkcyjnej. Informacji nt. wolnych lokali oraz nieruchomości można uzyskać w wydziale Promocji i Rozwoju Miasta Leszna oraz w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie, który dla nowo powstałych przedsiębiorców oferuje atrakcyjne warunku najmu powierzchni biurowej i  magazynowo - produkcyjnej. Dla osób, które nie potrzebują stałego miejsca pracy (charakter działalności gospodarczej nie wymaga stałej obecności w biurze) Inkubator proponuje usługę Wirtualnego biura z możliwością korzystania z salek spotkań i zaplecza konferencyjnego Inkubatora.


Etap 3. Rejestracja Działalności:

Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
 • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (w Lesznie Wydział Spraw Obywatelskich ul. Wałowa 5).
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

 1. on-line – przy użyciu podpisu elektroniczne, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.
 2. w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym  przez notariusza).

Składając osobiście wniosek o wpis do CEIDG organ gminy potwierdza tożsamość przedsiębiorcy oraz potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Przedsiębiorca, który nie jest osobą fizyczną wniosek RG-1 zostaje złożony we właściwym Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, który z urzędu przesyła dokumenty do urzędu statystycznego celem nadania numeru identyfikacyjnego REGON.

Cały proces dokonywania wpisu bądź zmiany wpisu dla przedsiębiorców w rejestrze REGON zakłada brak konieczności bezpośredniego kontaktu przedsiębiorcy z urzędami statystycznymi. Po dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do rejestru REGON Urząd statystyczny przesyła do przedsiębiorcy zaświadczenie o nadanym mu numerze identyfikacyjnym REGON. 

Wniosek jest jednocześnie zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach i identyfikacji podatników i płatników (Urząd skarbowy), zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS).

Dane z wniosku o wpis do ewidencji organ ewidencyjny przesyłane do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, jak również właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje wraz z wzorami formularzy oraz instrukcją znajdą Państwo na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Etap 4. Wybór formy opodatkowania:

Składając formularz CEDG - 1 nie określamy w nim formy opodatkowania. Tę informację musimy złożyć bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym. Ponadto wybierając czynności w zakresie podatku VAT zobowiązani są do dokonania za pośrednictwem formularza VAT – R zgłoszenia rejestracyjnego. Opłata za rejestrację wynosi 170,00 zł.
Przedsiębiorcy zawierający transakcje z kontrahentami z innych krajów Unii Europejskiej składają zgłoszenie rejestracyjne VAT - R/UE przed dniem pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia

 

Etap 5. Rejestracja Pracowników:

Bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić się w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zgłoszenia dokonujemy za pomocą formularza ZUS ZUA, ZUS ZZA. Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Z obniżonej stawki ZUS można korzystać przez okres 2 lat od rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
Gdy przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników, należy spodziewać się kontaktu z Państwową Inspekcję Pracy www.pip.gov.pl  oraz Sanepid www.gis.gov.pl.  Nowelizacja Kodeksu pracy od dnia 17 stycznia 2013 r. zwalnia pracodawców z obowiązku zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności. Inspekcje pozyskują te dane z rejestru firm Głównego Urzędu Statystycznego i rejestru kont płatników, prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Etap 6. Koncesje, pozwolenia:

Jeżeli przedsiębiorca zamierza prowadzić działalność gospodarczą, która podlega reglamentacji, musi wówczas wystąpić z wnioskiem o przyznanie określonych koncesji czy też pozwoleń. Informacji nt. pozwoleń i koncesji udziela Wydział Spraw Obywatelskich w Lesznie, ul. Wałowa 5.

 

Etap 7. Pieczątka:

Pieczątka firmowa jest niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Pieczątka firmowa powinna zawierać:

 • oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy)
 • dane teleadresowe siedziby firmy
 • numer NIP

 

Etap 8. Konto bankowe:

Obowiązek posiadania konta bankowego powstaje z chwilą każdej transakcji, której stroną jest przedsiębiorca lub której wartość przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote wg średniego kursu walut obcych (ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji). Do podpisania umowy otwarcia rachunku potrzebne nam będą następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wraz z oryginałem do wglądu),
 • pieczątka

 

Etap 9. Źródła finansowania działalności gospodarczej:

a) Pożyczki, kredyty, dotacje na start dla przedsiębiorców:

b) Fundusz Poręczeń Kredytowych:

c) Dostępne programy pomocowe dla przedsiębiorców:

d) finansowanie społecznościowe - crowdfunding:

Działające w Polsce portale to:

 

Etap 10. Platforma e-learningowa www.eportal.lcb.leszno.pl

Skorzystaj z naszej platformy e-learningowej. Znajdziesz tu dostęp do bezpłatnych kursów i szkoleń m.in. z prawa, podatków, czy finansów, ale również ze strategii rozwoju przedsiębiorstwa, czy finansowania działalności gospodarczej 

 

Otwierasz własną działalność gospodarczą?
Sporo ciekawych porad znajdziesz na: https://www.biznes.gov.pl/poradniki-przedsiebiorcy

Potrzebujesz pomocy na którymkolwiek etapie zakładania firmy? Skontaktuj się z nami!
e-mail: lcb@lcb.leszno.pl ,tel. 65 32 22 101

 

Działalność nierejestrowana

Jeżeli chcesz spróbować swoich sił w biznesie, mamy dla Ciebie rozwiązanie, czyli "działalność nierejestrowaną"! 

Stanowi ona integralną część "Konstytycji dla biznesu", która została wprowadzona 30 kwietnia 2018 r. 

Osoby, które nie prowadziły dotychczas działalności gospodarczej mogą bez większych formalności wcielić swój pomysł biznesowy w życie! Bez rejestracji i zbędnych formalności, aż do momentu przekroczenia określonego progu miesięcznego przychodu. 

Z nowej formy działalności może skorzystać osoba fizyczna, która:

 • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej
 • nie przekracza przychodu miesięcznego w wysokości 50% kwoty obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia

Jeżeli przychód należny z działalności nierejestrowanej przekroczył w którymkolwiek miesiącu wysokość 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Wówczas w ciągu 7 dni należy złożyć w CEIDG wniosek rejestracyjny.

ZUS

Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie musi rejestrować się w ZUS i nie składa żadnych deklaracji do tego organu. 

Podatki

Działalność nierejestrowa nie jest zwolniona z obowiązku podatkowego. 

Przychodzy są wykazywane dopiero w zeznaniu rocznym podatnika na formularzu PIT-36, w części "inne źródła".

Jeżeli specyfika wykonywanej działałności wymaga rejestracji do VAT bez względu na małe obroty, to osoba prowadząca działalność nierejestrowaną musi wywiązać się z tego obowiązku. Dotyczy to np. działalności doradczej, prawniczej, czy jubilerskiej. 

Dokumentacja

W przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działałności gospodarczej lub rolników ryczałtowych należy ustalić, czy jest wymagana kasa fiskalna (reguluje to rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiazku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).
Jeżeli sprzedaż podlega zwolnieniu z obowiazku rejestracji na kasie fiskalnej, to należy udokumentować ją w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. W odniesieniu do sprzedaży do innych firm, osiągane przychody należy zawsze udokumentować fakturą. 

Rejestr sprzedaży powninien zawierać:

 • liczbę porządkową

 • datę 

 • nr dokumentu 

 • wartość sprzedaży

 • wartość sprzedaży narastająco

 

Zalety działałności nierejestrowanej 

Osoba prowadząca tego typu działałność może korzystać ze zwolnienia z m.in.:

 • rejestracji do US, ZUS, GUS

 • wyliczania i opłacania składek na podatek dochodowy

 • opłacania składek ZUS

 • prowadzenia księgowości 

 

Potrzebujesz więcej inforamcji lub pomocy? Zgłoś się do naszych ekspertów!

 

Finansowanie

Potrzebujesz pieniędzy na start firmy? Nie możesz liczyć na produkty finansowe oferowane przez banki?

Zgłoś się do Leszczyńskiego Centrum Biznesu! Nasi eksperci pomogą Ci znaleźć odpowiednie źródło dofinansowania.

Będziesz mógł skorzystać z Funduszu Pożyczkowego LCB, którego celem jest wsparcie kapitałowe inwestycji podmiotów, które nie mają dostępu do bankowych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim z powodu wysokiego ryzyka, jakie wiąże się z kredytowaniem początkujących, innowacyjnych, dynamicznie rozwijających się lub małych firm. 

Czy wiesz, że również możesz skorzystać z funduszy europejskich? Unia Europejska ułatwia start osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej. Możliwe jest pozyskanie bezzwrotnych dotacji inwestycyjnych na pokrycie kosztów związanych z jej uruchomieniem, jak i wsparcie merytoryczne w postaci udziału w bezpłatnych szkoleniach i doradztwa. Trzeba tylko wiedzieć, kto w danym momencie udziela dotacji. Zgłoś się do nas – pomożemy znaleźć odpowiedni projekt dla Ciebie. 

 

Poniżej linki do stron poświęconych wsparciu występujących w filmie:

 1. Fundusze Europejskie dla młodych 
 2. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy
 3. Polski Fundusz Rozwoju 
 4. Fundusze Europejskie

 

Szkolenie "Zostań Przedsiębiorcą"

 

Chcesz otworzyć działalność gospodarczą? Masz pomysł na biznes?

Zapisz się na bezpłatne szkolenie i zostań przedsiębiorcą!

 

Termin: szczegóły już wkrótce!

 Lokalizacja:

 • Pierwszy dzień szkoleniowy: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie przy ul. Śniadeckich 5 (I piętro, pok. 112)
 • Drugi dzień szkoleniowy: Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie przy ul. Geodetów 1 (sala AUSTRALIA)

 

Cykl szkoleń "Zostań przedsiębiorcą" kierowany jest do osób pełnoletnich rozważających możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.
Każda z osób po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat. 
Szkolenia odbywają się kwartalnie, 4 razy do roku.

 

W programie:

 • rejestracja firmy,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • możliwości wsparcia finansowego,
 • budowa biznesplanu.

 

Zajęcia poprowadzą eksperci:

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie,
 • Urzędu Skarbowego w Lesznie,
 • ZUS Inspektoratu w Lesznie,
 • Leszczyńskiego Centrum Biznesu.

 

Organizatorzy: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Lesznie) oraz Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o.


Obowiązuje rejestracja online TUTAJ