Nowa Oferta Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie

„Nowa oferta Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” – WRPO, działanie 1.3

 Leszczyńskie Centrum Biznesu w okresie od 28 września 2016 do 31 grudnia 2017 roku realizuje kolejny projekt unijny  pt. „Nowa oferta Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie”,  w ramach działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, poddziałania 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

 Cel projektu

Celem projektu jest poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie podregionu leszczyńskiego poprzez wsparcie potencjału i przygotowanie nowych/ udoskonalonych usług Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące cele cząstkowe:

1.    Aktualna identyfikacja potrzeb i barier osób chcących otworzyć działalność gospodarczą i firm w pierwszym okresie ich funkcjonowania,

2.    Wzrost kompetencji pracowników LCB Sp. z o.o.,

3.    Wdrożenie 8 pakietów nowych/ udoskonalonych zaawansowanych usług świadczonych przez Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie.

4.    Skuteczna promocja nowych/ udoskonalonych usług Inkubatora Przedsiębiorczości.

 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest rozwój potencjału i poprawa jakości specjalistycznych usług Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o. na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych specjalizacji. Odbiorcą projektu są pracownicy LCB Sp. z o.o. – Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie, a pośrednio osoby i firmy korzystające z usług inkubacji z terenu subregionu leszczyńskiego.

W ramach projektu będą świadczone usługi doradcze, które pozwolą na wprowadzenie nowych lub udoskonalenie istniejących usług Inkubatora Przedsiębiorczości w postaci następujących pakietów usług:

Audyt potrzeb firmy na starcie -  identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z otwarciem i prowadzeniem działalności gospodarczej  w pierwszym okresie jej trwania ( m.in. kluczowe czynniki sukcesu, ocena atrakcyjności sektora, potrzeb w zakresie prowadzenia firmy w danej branży, określenie mocnych i słabych stron, określenie umiejętności z zakresu marketingu, itp.). Usługa ta ma uświadomić  przedsiębiorcy jego potrzeby i stanowić zachętę do skorzystania z wyspecjalizowanych usług inkubatora.
Marketing – określenie grupy docelowej i jej potrzeb, produkt, cena, dystrybucja, cele promocji, treści przekazu, dobór narzędzi promocji , mediaplan.
Twoja firma w internecie/sieci – www i media społecznościowe, regulacje prawne ( np. polityka prywatności, regulamin sklepu internetowego, cookies ), pozycjonowanie, content marketing itp.
Prawo i podatki w firmie – jaką formę prawną działalności gospodarczej  wybrać, jaką formę opodatkowania wybrać, sposób przygotowania dokumentów, jakie obowiązki wynikają dla pracodawcy z kodeksu pracy, działalność wymagająca koncesji  zezwoleń, umowy handlowe, ochrona danych osobowych.
Ochrona środowiska w MSP – rodzaj działalności gospodarczej a obowiązki w zakresie ochrony środowiska- checklista
Eksport – określenie rynków docelowych, wymogi prawne, przygotowanie planu eksportu, formy wsparcia,
Innowacje i transfer technologii – wyszukiwanie niezbędnych innowacji i technologii, sposoby zakupu i wdrożenia, formy wsparcia.
Ochrona własności intelektualnej – know-how, prawo autorskie i prawa pokrewne, własność przemysłowa, procedura patentowa.
Dla każdego pakietu zostanie w ramach usługi doradczej opracowane:

narzędzie umożliwiającej sprawne i powtarzalne świadczenie usługi  - narzędzie powinno być skonstruowane w taki sposób (ankieta, checklista), aby ułatwić przejście przez następujące etapy pracy z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą: ocena stanu firmy, rozpoznanie potrzeb firmy, przygotowanie strategii / planu działania.
pilotażowe wdrożenie usługi (dla 3-5 klientów), przez pracownika inkubatora przy asyście podmiotu doradczego, które posłużyć ma ewentualnej modyfikacji narzędzia oraz jego ostatecznemu zatwierdzeniu.
przygotowanie treści szkolenia uzupełniającego dany pakiet do umieszczenia na platformie e-learningowej.
stworzenie bazy wiedzy niezbędnej do świadczenia danej usługi wraz z systemem jej aktualizowania ( podstawowe informacje, źródła, sposób aktualizacji informacji).
W projekcie przewidziano także usługę doradczą w zakresie rozwoju potencjału LCB. Obejmuje ona:

a) audyt kompetencji obejmujący rozmowy z pracownikami i warsztat – jak rozmawiać z przedsiębiorcą/ potencjalnym przedsiębiorcą,

b) stworzenie matrycy kompetencji – określenie potrzeb i kierunków rozwoju pracowników,

c) identyfikację obszarów specjalizacji dla danego pracownika i doradztwo w zakresie rozwoju tych specjalizacji zgodnie z matrycą.

Ponadto w ramach projektu zostaną wykonane następujące analizy i badania:

Analiza dotychczasowej działalności marketingowej LCB, w tym obecnej strony www Inkubatora Przedsiębiorczości i  stworzenie efektywnego planu promocji pakietów usług, sposobu prezentacji usług oraz platformy e-learningowej pod kątem treści, ich prezentacji i sposobu docierania do grupy docelowej Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z propozycją skutecznych działań promocyjnych w zakresie sprzedaży nowych/ udoskonalonych pakietów usług. Produktem usługi będzie raport zawierający wytyczne do ulepszenia www oraz prezentacji i promocji usług inkubacji, w tym nowych/udoskonalonych w ramach projektu. 
Badanie  opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych w Lesznie w zakresie chęci otwierania działalności gospodarczej, zalet i wad oraz barier i problemów w oparciu o badanie ankietowe  na próbie 500 uczniów i 500 studentów. Efektem badania będzie raport zawierający wnioski i rekomendacje.
Badanie fokusowe 20 osób w dwóch grupach, które założyły w Lesznie firmę i prowadzą ją z sukcesem od 6 miesięcy do max. 5 lat. Celem badania jest przygotowanie raportu zawierającego wytyczne do dalszej pracy Inkubatora w odpowiedzi na to, jakie były bariery, problemy, czego brakowało, jakich usług potrzebują firmy na starcie, aby odnieść sukces. Raport będzie tez opisywał dobre praktyki wsparcia firm na starcie.  

 Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: sztuk – 1, rok – 2017

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: sztuk – 1, rok – 2017

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): w zł: 131 442,00, rok – 2017,

Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług: sztuk – 1, rok – 2017

Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu: sztuk 8, rok – 2017.

 Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie:

Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu: sztuk: 50, rok – 2018