BIP

LCB

Leszczyńskie Centrum Biznesu jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Miasto Leszno. O jego utworzeniu postanowiła Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXXVIII/459/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Decyzja ta była rezultatem konsekwentnej polityki miasta w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Już na początku 2008 roku została zaprezentowana „Analiza możliwości, potencjału i zapotrzebowania na utworzenie Inkubatora w Lesznie”, która wskazała jednoznacznie na potrzebę powstania w Lesznie Inkubatora Przedsiębiorczości, zarządzanego przez wydzielony podmiot. W dniu 26 lutego 2009 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Inkubatora przedsiębiorczości w Strefie Inwestycyjnej IDEA oraz zobowiązała Prezydenta Miasta Leszna do pozyskania na ten cel środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przygotowując się do tego zadania wykonano ekspertyzę dotyczącą formy organizacyjno-prawnej dla podmiotu zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości. Zawarte w niej rekomendacje wskazywały jako najlepsze rozwiązanie powołanie przez miasto spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie wnioskować o środki na budowę Inkubatora do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Umowę Spółki Prezydent Miasta podpisał 04.01.2010 r. W tym dniu powołano również Radę Nadzorczą, a także Prezesa Spółki, którym została Alicja Szczepińska.

W dniu 18.01.2010 r. dokonano rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 839 500 zł.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:Kosma Strykowski, Piotr Dzikowski i Marek Sowa. 

Głównym celem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności istniejących przedsiębiorstw. Przedmiotem działania Spółki jest działalność doradcza, promocyjna, edukacyjna i wydawnicza na rzecz samorządu terytorialnego, a także inna działalność ważna dla rozwoju miasta.

Zgodnie z zapisami w umowie Spółki wypracowany zysk jest  w całości przeznaczony na cele statutowe.

W Strategii Rozwoju Leszczyńskiego Centrum Biznesu na lata 2013 – 2020 zapisana została następująca

Wizja:

Leszczyńskie Centrum Biznesu jest instytucją:

 • profesjonalną,
 • innowacyjną,
 • dobrze zarządzaną,
 • wiarygodną,
 • prestiżową.

 

Świadczymy wysokiej jakości usługi  dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, odpowiadające na ich potrzeby. Prowadzimy Inkubator Przedsiębiorczości, który pozwala nowo powstałym firmom na osiągnięcie konkurencyjnej pozycji rynkowej. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą dla biznesu, w prestiżowej lokalizacji. Tworzymy zaangażowany, innowacyjny i stabilny zespół stale podnoszący swoje wysokie kwalifikacje.

Partnersko współpracujemy z innymi instytucjami otoczenia biznesu w regionie, władzami samorządowymi, szkołami i jednostkami badawczo-rozwojowymi.

 

Wartości

 

 • jesteśmy uczciwi,
 • szanujemy siebie i innych,
 • doskonalimy się,
 • szukamy nowych, lepszych rozwiązań,
 • osiągamy sukces finansowy i wspieramy sukces finansowy naszych klientów i partnerów,
 • dbamy o środowisko naturalne.

Misją LCB Sp. z o.o. jest stymulowanie rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Leszna i subregionu leszczyńskiego poprzez zajęcie pozycji wiodącego centrum wspierającego przedsiębiorczość oraz konkurencyjność i innowacyjność istniejących przedsiębiorstw.

 

Wsparcie  - Rozwój – Klastering

Pliki do pobrania

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.
ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno
realizacja:Studio Fabryka